Persoonlijke instellingen

Theaterencyclopedie:Algemeen voorbehoud

Uit Theaterencyclopedie

Versie door Marlies Oele (Overleg | bijdragen) op 20 dec 2011 om 13:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene voorwaarden TIN websites

De volgende algemene voorwaarden TIN websites gelden voor alle websites die door Stichting Theaterinstituut Nederland (TIN) beheerd worden (Websites).

1 Uitsluiting van Aansprakelijkheid

TIN besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van de Websites en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. TIN kan ter zake echter geen garanties afgeven. TIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de Websites, waaronder bijvoorbeeld het bezoeken daarvan, de onbereikbaarheid van Websites, de toelevering van via een Website gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de Websites zijn geplaatst (Bijdragen) of het afgaan op informatie die op Websites wordt verstrekt. TIN is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die daarop te vinden is.

Op de Websites kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden waarop Bijdragen geplaatst kunnen worden. TIN is niet verantwoordelijk voor Bijdragen die zijn geplaatst op de Websites, en deze Bijdragen geven niet de opvattingen of het beleid van TIN weer. De redactie van de Websites bekijkt de Bijdragen niet vooraf. Indien TIN naar aanleiding van meldingen van derden of anderszins op de hoogte komt van Bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden geldt, zal TIN deze Bijdragen verwijderen. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte berichten. Indien u op de Websites content aantreft die in strijd met het bovenstaande is, verzoekt TIN u contact op te nemen met de redactie van de Websites op TE@tin.nl [1]


2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Websites aanwezige content, waaronder alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, merken en programmatuur van de Websites, zijn voorbehouden aan TIN en/of haar licentiegevers.

2.2 De inhoud van de Websites is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van TIN, dan wel indien TIN niet de rechthebbende is, van de rechthebbende, vereist. Mocht je interesse hebben in het commercieel gebruiken van content op de Websites kun je je wenden tot TE@tin.nl [2]


3 Algemene verplichtingen Gebruikers en Bijdragen

3.1 Op sommige delen van de Websites is het mogelijk voor bezoekers/gebruikers (Gebruikers) om een Bijdrage aan een Website te leveren door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van teksten of audio/visueel materiaal. Ten aanzien van de Bijdragen geldt het volgende.

• Gebruikers leveren hun Bijdragen op eigen titel en verantwoordelijkheid.

• Gebruikers garanderen dat ze geen Bijdragen op de Website zullen plaatsen die op enige wijze in strijd is met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte materialen.

• Gebruikers garanderen dat zij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van hun Bijdragen beschikken, dan wel dat zij toestemming hebben verkregen van de rechthebbende voor de plaatsing van de Bijdrage op de Websites.

• Gebruikers stemmen door plaatsing van de Bijdragen op de Website ermee in dat TIN de Bijdragen openbaar maakt op haar Websites, zonder hiervoor een vergoeding te verstrekken aan rechthebbende. Voor zover Gebruiker niet de rechthebbende is van de door hem of haar geplaatste Bijdrage, garandeert Gebruiker dat hij voornoemde instemming van de rechthebbende heeft verkregen.

• Gebruikers zullen geen commerciële uitingen op de Websites plaatsen.

• Voor het geval dat een Gebruiker één of meer van de genoemde garanties in dit artikel overtreedt, vrijwaart hij/zij TIN met betrekking tot iedere aansprakelijkheid jegens derden en stelt hij/zij TIN volledig schadeloos.

3.2 TIN behoudt zich het recht voor om geplaatste Bijdragen in te korten, aan te passen, te verplaatsen en te gebruiken op de Websites. Door een Bijdrage te uploaden machtigt de Gebruiker TIN hiertoe.

3.3 TIN behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, van de Websites te verwijderen, zonder voorafgaand overleg met de Gebruiker.

3.4 TIN is gerechtigd om Bijdragen op te slaan en aan derden door te geven, voor zover dit nodig is om (a) aan wettelijke voorschriften of beschikkingen van de rechter of van overheden te voldoen, (b) deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, (c) op claims met betrekking de schending van rechten van derden te reageren.

3.5 Gebruiker garandeert dat hij niets zal doen waardoor het goede functioneren van de Website kan worden belemmerd (bijv. door software of andere scripts). Dit geldt met name ook voor het gebruik van "robot-", "spider-" of "offline-reader"-software, die door verzoeken van gebruikers via het internet automatisch worden gegenereerd.


4 Persoonsgegevens

4.1 TIN registreert je persoonsgegevens bijvoorbeeld op het moment dat je je registreert op een van de Websites. Deze persoonsgegevens gebruikt TIN voor naamsvermelding bij je Bijdragen op de Websites en om je af en toe te kunnen informeren over interessante activiteiten van TIN of door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

4.2 Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor TIN, zij hanteert hierbij de strikte Nederlandse wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. TIN hanteert daarnaast een Privacyverklaring [3] waaruit blijkt hoe zij met persoonsgegevens omgaat.


5 Cookies

Om de Websites zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van Gebruikers, worden bepaalde gegevens van Gebruikers van de Websites verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte Website automatisch op de computer van de Gebruiker worden geplaatst. Het toestaan van het plaatsen van cookies kan via de instellingen van de browser op de computer uitgeschakeld worden.

6 Verwijzingen naar schending van rechten

6.1 TIN respecteert het intellectuele eigendom van derden en verzoekt jou om dit ook te doen.

6.2 Als je van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op je auteursrechten, doordat jouw werk zonder jouw toestemming op Website openbaar wordt gemaakt, verzoeken wij je vriendelijk ons dit mede te delen via info@tin.nl onder opgave van de volgende gegevens:

• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk, waarop naar jouw mening inbreuk word gemaakt;

• een beschrijving van de locatie, waar zich het materiaal bevindt, dat naar jouw mening inbreuk op auteursrechten maakt;

• je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

• een verklaring dat het aangevochten gebruik niet door de houder van de auteursrechten, door diens gemachtigde of door rechtsvoorschriften is toegelaten;

• een plechtige verklaring dat bovenstaande informatie naar waarheid is verstrekt en dat jij zelf de houder van de auteursrechten bent of dat je gemachtigd bent om uit naam van de houder van de rechten te handelen.

6.3 Als je van mening bent dat bepaalde Bijdragen, anders dan een inbreuk op auteursrechten zoals hiervoor genoemd, ongeoorloofd is vanwege strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, verzoeken wij je ons hiervan via een e-mail gericht aan TE@tin.nl [4] zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen onder vermelding van het volgende:

• een beschrijving van de betreffende Bijdragen en de locatie waarop deze Bijdragen zich bevindt;

• de reden waarom deze Bijdragen naar jou mening ongeoorloofd is.


7 Rechtskeuze

Op deze “Algemene voorwaarden TIN websites” is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door TIN aangepast worden.

8 Wijziging algemene voorwaarden

TIN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Specifieke gebruiksvoorwaarden www.theaterencyclopedie.nl

9 De Website

9.1 De website http://www.theaterencyclopedie.nl (Theaterencyclopedie) is een dienst van het Theater Instituut Nederland (TIN). De Website heeft als doel als een digitale encyclopedie te fungeren over theater. Het is een platform waar gebruikers informatie kunnen vinden over het Nederlandse theater van vroeger en nu, in de breedste zin van het woord. Daarnaast kunnen gebruikers Bijdragen uploaden op Theaterencyclopedie in de vorm van informatie, meningen, gegevens, teksten, muziek, geluiden, foto's, video's, nieuws of overige materialen en alle aanpassingen hierop, die je op de Theaterencyclopedie plaatst. De inhoud van Theaterencyclopedie wordt dus samengesteld door TIN en de gebruikers van Theaterencyclopedie gezamenlijk.

10 Registratie

10.1 Als je Bijdragen wil uploaden op de Website of hierop informatie wil toevoegen of wijzigen, moet je je eerst registreren op de Website. Daarbij zorg je ervoor dat de door jou verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. Bij door jou geplaatste Bijdragen zal de door jou zelf gekozen gebruikersnaam zichtbaar zijn. De Privacyvoorwaarden [5] van TIN zijn van toepassing. Bij de registratie zal je ook gevraagd worden een wachtwoord op te geven.

10.2 TIN zal je registratie per e-mail aan het door jou opgegeven e-mailadres bevestigen.

10.3 Je account is strikt persoonlijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor de acties die middels je account worden ondernomen en de geheimhouding van je wachtwoord.

11 Beëindiging, blokkering van je account

11.1 Je kunt je account op ieder moment, om welke reden dan ook, opheffen. Het opheffen van je account zal er niet toe leiden dat de door jou geplaatste Bijdragen verwijderd worden van de Website.

11.2 TIN is gerechtigd naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, je account te beëindigen en Bijdragen van welke aard dan ook te wissen en te bewerken. Dit geldt met name indien TIN ervan uitgaat dat je in strijd met de Algemene Voorwaarden, rechten van derden of de wet, gehandeld hebt.


Laatstelijk gewijzigd op 30 november 2011